Vietnamese Webinar Series 2022: Lợi ích từ Phòng thí nghiệm vật liệu Moldex3D: Đạt được những hiểu biết sâu sắc về Hộp đen của các thuộc tính vật liệu

 • Date:May 19, 2022
 • Location: Vietnam
 • Time: 10:00 AM GMT+7

10 giờ phút sáng | Ngày 19 tháng 5 năm 2022

Dữ liệu về tính chất vật liệu đóng một vai trò quan trọng trong việc thu được kết quả mô phỏng ép phun chính xác. Trong hội thảo trực tuyến này, chuyên gia của chúng tôi sẽ giới thiệu kiến thức cơ bản của các tính chất vật liệu và thông số vật liệu, các phương pháp thử nghiệm vật liệu mới nhất, thiết bị thử nghiệm, dịch vụ và tài nguyên có sẵn trong Trung tâm nghiên cứu vật liệu Moldex3D. Nó đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về thử nghiệm và đánh giá vật liệu.

Nội dung chính:

 • Tổng quan về Trung tâm nghiên cứu vật liệu Moldex3D
 • Thông tin chi tiết về tính chất vật liệu và thông số vật liệu
 • Những phát triển mới về kỹ thuật đặc tính vật liệu và một loạt các thiết bị phòng thí nghiệm
 • Cách sử dụng kết quả thử nghiệm vật liệu để có được kết quả mô phỏng chính xác hơn

Benefiting from Moldex3D Material Lab: Gaining Insights to the Black Box of Material Properties

Material properties data plays a significant role in obtaining accurate injection molding simulation results. In this webinar, our expert will present background to material properties and material parameters, the latest material testing methods, testing equipment, services, and resources available in Moldex3D Material Research Center that fulfill the growing demand for material testing and evaluation.

What you will learn:

 • Overview of Moldex3D Material Testing Center
 • Insights to Material Properties and Material Parameters
 • New developments in material characterization techniques and a broad range of laboratory equipment
 • How to use material testing results to obtain more accurate simulation results

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Claire Yang at claireyang@moldex3d.com

 

 


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team