Vietnamese Webinar Series 2021: Moldex3D Tips: Phần 1&2 – Tiền xử lý & Hậu xử lý

  • Date:Oct 07, 2021 - Oct 21, 2021
  • Location: Vietnam
  • Time: 10:30 AM GMT+7

 

Date Time  
Ngày 7 tháng 10 năm 2021 10 giờ 30 phút sáng

Closed

Ngày 21 tháng 10 năm 2021 10 giờ 30 phút sáng

Closed

 

Mùa hè này, Moldex3D đã chuẩn bị một hội thảo trực tuyến gồm 2 phần để đưa bạn đến với các khái niệm cơ bản về mô phỏng ép phun và Moldex3D Studio. Trong Phần 1, phần tiền xử lý, chúng tôi sẽ chia sẻ một số thủ thuật hữu ích trong việc thiết lập mô hình và chia lưới. Bằng cách xây dựng một mô hình thích hợp, người dùng sẽ có được kết quả mô phỏng thực tế hơn để giúp xác định các khuyết tật thường gặp của thiết kế sản phẩm mà không cần có bộ khuôn thực tế.

Trong Phần 2, hậu xử lý, chúng tôi sẽ trình bày cách diễn giải kết quả mô phỏng, bao gồm Điền đầy, Bảo áp, Làm mát và Cong vênh. Bạn cũng sẽ biết cách tận dụng các công cụ Moldex3D Studio như điểm đo (probe) và cửa sổ so sánh kết quả để thiết kế hoặc sửa đổi khuôn một cách hiệu quả.

Nội dung chính

  • Hình học và chia lưới cho chi tiết
  • Cách xây dựng kênh dẫn và kênh làm mát
  • Các công cụ Moldex3D Studio

Moldex3D Tips: Part 1 & 2 – Pre-processing & Post-processing

This summer, Moldex3D has prepared a 2-part webinar to take you through the fundamental concepts of injection molding simulation and the ABCs of Moldex3D Studio. In Part 1, the pre-processing, we will share a number of useful tricks in modeling and meshing. By building an appropriate model, the user will obtain more realistic simulation results to help identify common part design issues without having a mold.

In Part 2, the post-processing, we will demonstrate how to interpret the simulation results, including filling, packing, cooling, and warpage. You will also walk away knowing how to leverage the Moldex3D Studio tools such as the probes and the result comparison window to effectively design or modify a mold.

Webinar Highlights

  • Part geometry and meshing
  • How to construct runners and cooling channels
  • Moldex3D Studio Tools

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Claire Yang at claireyang@moldex3d.com

 

 

 


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team