On-demand Webinar_TH: Machine Digital Twin (ฝาแฝดดิจิทัลของเครื่องจักร) – การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรและกรณีศึกษา

in Webinar on 04/12/2022
  • Date:Apr 11, 2022 - Dec 31, 2022
  • Location: Thailand

Machine Digital Twin – Machine Characterization Analysis and Case Study

ภายใต้เทรนด์ของอุตสาหกรรม 4.0 การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นหนึ่งในเทคนิคที่สำคัญ Moldex3D ทุ่มเทที่จะพัฒนาระบบการผลิตอัจฉริยะและการผสานรวมกับเทคนิคการจำลองการฉีดขึ้นรูปที่เสมือนจริง ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสร้างระบบนิเวศ Digital Twin (ฝาแฝดดิจิทัล) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการออกแบบสู่การผลิต ทำให้องค์กรเข้าสู่ยุคใหม่ของการผลิตอัจฉริยะได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและนำไปสู่การผลิตจำนวนมากแบบ “T0”

ในการสัมมนาผ่านเว็บนี้ เราจะเน้นที่ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์เครื่องฉีดแบบดิจิทัล และวิธีถ่ายโอนคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง เช่น ผลกระทบของการสึกหรอของสกรู และประสิทธิภาพในการเร่งความเร็วของเครื่องจักร ไปยัง Digital Twin เพื่อทำการวิเคราะห์แบบเสมือนจริง ด้วยเหตุนี้จึงช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจคุณลักษณะของเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน เราก็ยังสามารถค้นพบคุณลักษณะต่างๆ ของเครื่องจักรที่ซ่อนอยู่ภายใต้การทดลองการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรได้อีกด้วย ทำให้เราสามารถสร้างโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

  • บริการการวิเคราะห์ลักษณะจำเพาะของเครื่องจักรและการทดสอบคืออะไร
  • การแบ่งปันประสบการณ์เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลักษณะเครื่อง
  • วิธีใช้ประโยชน์จาก Machine Digital Twin ไปสู่การผลิตจำนวนมากแบบ “T0”
Watch The Webinar Now

Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team