Vietnamese Webinar Series 2022: Bản sao kỹ thuật số của Máy ép phun cho sản xuất thông minh

  • Date:Jan 06, 2022
  • Location: Vietnam
  • Time: 10:00 AM GMT+7

10 giờ phút sáng | Ngày 6 tháng 1 năm 2022

Theo xu hướng sản xuất thông minh. Chuyển đổi kỹ thuật số là một vấn đề quan trọng cần phải đối mặt. Nếu tổ chức có thể áp dụng thành công công nghệ bản sao kỹ thuật số để đạt được sự tích hợp giữa mô phỏng và thực tế, cùng với việc sử dụng mô hình thử nghiệm khoa học để thay thế mô hình thử nghiệm truyền thống. Thì điều này có thể rút ngắn đáng kể thời gian phát triển sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường và thúc đẩy các doanh nghiệp bước vào kỷ nguyên mới của sản xuất thông minh và hướng tới sản xuất hàng loạt.

Nhiều người lầm tưởng rằng hiệu suất của các máy sản xuất cùng thương hiệu và kiểu máy sẽ hoàn toàn giống nhau. Nhưng thực tế không phải vậy. Mỗi máy ép phun đều bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, và sẽ vẫn có một số khác biệt về đặc tính, điều này cũng sẽ gây ra một số sai sót giữa mô phỏng và sản xuất thực tế.

Trong hội thảo trực tuyến này, chúng tôi sẽ phân tích cách Moldex3D tạo ra một bản sao kỹ thuật số của máy ép phun thông qua dịch vụ tinh chỉnh đặc tính của máy, do đó phân tích mô phỏng CAE có thể xem xét hiệu suất và phản ứng động học duy nhất của từng máy để kết quả gần với tình hình sản xuất thực tế hơn. Muốn biết cách duy trì sự tăng trưởng trong giai đoạn thị trường toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng và những lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp của bạn, thì bạn đừng nên bỏ lỡ!

Machine Digital Twin for Smart Manufacturing

Under the trend of smart manufacturing. Digital transformation is an important issue to be faced. If the organization can successfully adopt digital twin technology to achieve the integration of virtual and real, coupled with the use of scientific trial model to replace traditional trial model. Then, it can greatly shorten product development time, enhance market competitiveness, and accelerate enterprises to enter a new era of smart manufacturing and toward “T0” mass production.

Many people mistakenly believe that the performance of production machines of the same brand and model will be exactly the same. But in fact, it is not the case. Each machine is affected by many factors, and there will still be some differences in characteristics, which will also cause some errors between simulation and actual production.

In this webinar, we will analyze how Moldex3D creates a digital twin of the machine through the machine characterization service, so that CAE simulation analysis can consider the unique performance and dynamic response of each machine, and the result is closer to the actual production situation. Want to know how to maintain growth in the rapidly changing global market and provide new competitive advantages for your business, then you must not miss it!

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Claire Yang at claireyang@moldex3d.com

 

 


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team