Vietnamese Webinar Series 2024: Cải thiện hiệu suất cấu trúc của các sản phẩm nhựa chứa sợi gia cường

  • Date:Mar 07, 2024
  • Location: Online
  • Time: 10 giờ phút sáng

Date Time  
Ngày 7 tháng 3 năm 2024 10 giờ sáng

Closed

 

10 giờ sáng |Ngày 7 tháng 3 năm 2024

Độ bền cấu trúc là một trong những mối quan tâm chính đối với nhiều nhà phát triển sản phẩm nhựa. Hội thảo trực tuyến này sẽ giới thiệu quy trình và ứng dụng thông qua việc sử dụng kết quả mô phỏng của Moldex3D cho phân tích cấu trúc FEA, xem xét một số biến số của quy trình ép phun như hướng sợi hoặc ứng suất dư, và nhập chúng vào phần mềm phân tích cấu trúc. Do đó, người dùng có thể đánh giá độ bền cấu trúc nâng cao và tính chất va đập một cách chính xác hơn.

 

Nội dung chính:

1. Tại sao cần bao gồm dữ liệu sợi trong phân tích cấu trúc
2. Thuật toán sợi trong Moldex3D

 

 

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Claire Yang at claireyang@moldex3d.com

 


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team