Vietnamese Online Training 2022 – Hướng dẫn đầy đủ để chạy thành công mô phỏng ép phun Moldex3D

  • Date:Dec 15, 2022
  • Location: Vietnam
  • Time: 10:00 AM GMT+7

 

 

Upcoming Dates

Ngày Thời gian Đăng kí
Ngày 9 tháng 6 năm 2022 10 giờ phút sáng Closed
Ngày 14 tháng 7 năm 2022 10 giờ phút sáng Closed
Ngày 11 tháng 8 năm 2022 10 giờ phút sáng Closed
Ngày 15 tháng 9 năm 2022 10 giờ phút sáng Closed
Ngày 13 tháng 10 năm 2022 10 giờ phút sáng Closed
Ngày 10 tháng 11 năm 2022 10 giờ phút sáng Closed
Ngày 15 tháng 12 năm 2022 10 giờ phút sáng Closed

Hướng dẫn đầy đủ để chạy thành công mô phỏng ép phun Moldex3D 

Moldex3D là một công cụ mang tính khoa học của ép phun nhựa. Nó giúp người dùng kiểm tra các vấn đề tiềm ẩn trước khi làm khuôn. Do đó, khách hàng có thể tiết kiệm thời gian và chi phí thử khuôn, cũng như sửa lỗi sản phẩm.

Trong khóa đào tạo trực tuyến này, bạn sẽ học cách vận hành phần mềm như tạo lưới, thiết lập điều kiện ép và chạy mô phỏng để xem kết quả phân tích cuối cùng. Khóa đào tạo sẽ bắt đầu với chủ đề “Giải thích loại lưới”, chủ đề bao gồm các loại lưới trong mô-đun khác nhau và cách tạo lưới để phân tích kết quả sâu hơn.

Hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ đào tạo cách thiết lập bộ giải tính toán, chọn vật liệu và điều kiện ép để chạy mô phỏng. Sau đó lấy kết quả phân tích để xem các nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến khuyết tật trong ép phun.

Cho dù bạn là người mới sử dụng phần mềm mô phỏng phun ép nhựa Moldex3D, hay đã sử dụng nó trong nhiều năm, khóa đào tạo này sẽ chia sẻ các phương pháp hay nhất và các mẹo để chuẩn bị mô hình cho phân tích điền đầy khuôn. Giúp bạn thu được kết quả mô phỏng chính xác nhanh hơn.

A full Guide to Run a Successful Moldex3D Injection Molding Simulation

Moldex3D is a scientific tooling of plastic injection molding. It can help users to check the potential injection problems before making mold. Therefore, customers can save time and money on trial mold and repaired product.

In this online training, you will learn software operation such as mesh generation, setting process condition and run the simulation to see the analysis result in the end. The training will start with the topic “Mesh type explanation”, the topic which includes the types of mesh in different module and how to generate mesh for further result analysis.

Moreover, we will also train how to set calculation solver which are material and process condition to run the simulation and get the result of analysis to see the potential causes of injection molding problem.

Whether you are new to Moldex3D plastics simulation software or having been using it for years, this training will share the best practices and insider tips for preparing your models for mold filling analysis to help you deliver accurate simulation results faster.

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Claire Yang at claireyang@moldex3d.com

 


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team