Moldex3D Vietnamese Webinar Series 2020: Cải thiện chất lượng sản phẩm với phân tích kênh dẫn nóng

 • Date:Nov 19, 2020
 • Location: Vietnam
 • Time: 10:30 AM GMT+7

 

Upcoming Dates

Ngày Thời gian Đăng kí ngay
Ngày 18 tháng 6 năm 2020 10 giờ 30 phút sáng Đóng
Ngày 19 tháng 11 năm 2020 10 giờ 30 phút sáng Đóng

 

Cải thiện chất lượng sản phẩm với phân tích kênh dẫn nóng

Các khuyết tật bề mặt, chẳng hạn như vết chảy và đường hàn, thường được tìm thấy trong các sản phẩm phun ép nhựa, đặc biệt là ở các sản phẩm kích thước lớn, thường là các bộ phận xuất hiện bên ngoài và do đó đòi hỏi phải có chất lượng bề mặt cao. Sequential valve gating (SVG) là một kỹ thuật phổ biến có thể giúp các nhà sản xuất khuôn kiểm soát hoàn toàn thời gian và thứ tự của mô hình điền đầy khoang để ngăn ngừa khuyết tật bề mặt và cải thiện hiệu suất của sản phẩm.

Để giúp các nhà sản xuất khuôn tận dụng đầy đủ những lợi ích của kỹ thuật SVG, Moldex3D đang tiến thêm một bước nữa bằng cách thêm vào hỗ trợ mô phỏng chuyển động của chốt van.

Hội thảo này sẽ trình bày cách Phân tích kênh dẫn nóng tiên tiến của Moldex3D và sự mô phỏng chuyển động chốt van cho phép nhà sản xuất khuôn xem xét ảnh hưởng của vị trí và vận tốc chốt van nhằm tối ưu hóa hệ thống kênh dẫn nóng.

Nội dung chính

 • Tổng quan về các khuyết tật bề mặt thường gặp
 • Cách công nghệ Sequential Valve Gating giúp đạt được bề mặt hoàn thiện vượt trội
 • Công nghệ mô phỏng kênh dẫn nóng tiên tiến của Moldex3D & Công nghệ Pin Movement
 • Những câu chuyện thành công của khách hàng

Improving Part Quality with Hot Runner Analysis

Surface defects, such as flow marks and weld lines, are often found in plastic injection molded parts, especially in larger molded parts, which are usually appearance parts and therefore require high quality surface finishes. Sequential valve gating (SVG) is a common technique that can give molders full control over the timing and the order of cavity fill pattern to prevent surface defects and improve part performance.

To help molders reap the full benefits of sequential valve gating technique, Moldex3D is taking a step further by adding support for valve pin movement simulation.

This webinar will demonstrate how Moldex3D Advanced Hot Runner Analysis and its pin movement simulation allow molders to consider the influences of pin position and velocity to optimize their sequential valve gated hot runner systems.

Webinar Highlights

 • An Overview of Common Surface Defects
 • How Sequential Valve Gating Technology Helps Achieve Superior Surface Finish
 • Moldex3D Advanced Hot Runner Simulation Capabilities & Pin Movement Technology
 • Customer Case Studies

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Martha Christianie at martha.ch@moldex3d.com


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team