Moldex3D Vietnamese Webinar Series 2020: Tận dụng phương pháp DOE để tối ưu hóa thông số phun ép

in Webinar on 08/07/2020
  • Date:Sep 17, 2020 - Dec 03, 2020
  • Location: Vietnam
  • Time: 10:30 AM GMT+7

 

Những ngày sắp tới

Ngày Thời gian Đăng kí
Ngày 17 tháng 9 năm 2020 10 giờ 30 phút sáng Đóng
Ngày 3 tháng 12 năm 2020 10 giờ 30 phút sáng Đăng kí ngay

 

Tận dụng phương pháp DOE để tối ưu hóa thông số phun ép

Xác định điều kiện phun ép thích hợp là một yếu tố quan trọng để phun ép hiệu quả, mặc dù đó là một quá trình phức tạp. Với phương pháp Design of Experiment (DOE), các nhà thiết kế / kỹ sư có thể xác định hoặc đánh giá vị trí cổng phun thích hợp nhất, kích thước kênh dẫn hoặc tối ưu hóa điều kiện phun ép trong một thời gian ngắn trước khi đi đến thử nghiệm khuôn. Đó là một cách tiếp cận khá hiệu quả nếu xét về mặt chi phí vì nó thay thế phương pháp thử và sai thông thường, đồng thời có thể đạt được chất lượng sản phẩm tốt nhất.

Nội dung chính

  • Các tính năng và lợi ích của việc sử dụng phân tích Moldex3D DOE
  • Cách thiết lập phân tích DOE trong Moldex3D
  • Chia sẻ của khách hàng

 

Leveraging DOE Method to Get Optimized Injection Molding Parameters

Determining a proper process condition is a critical point for effective injection molding, though it is also a complex process. With Design of Experiment (DOE) method, designers/ engineers can determine or evaluate the most appropriate gate location, runner size, or optimal process conditions in a short time before even going to the mold trial. It is a cost-effective approach since it replaces conventional trial-and-error method, also able to achieve the best part quality at the same time.

Webinar Highlights

  • Features and Benefits of Using Moldex3D DOE Analysis
  • How to Set up a DOE Analysis in Moldex3D
  • Customer Success Stories

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Martha Christianie at martha.ch@moldex3d.com


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team