Moldex3D Vietnamese Webinar Series 2020: Công nghệ mô phỏng tân tiến nhất cho dự đoán cong vênh 3D

in Webinar on 04/27/2020
  • Date:May 21, 2020 - Oct 22, 2020
  • Location: 10:30 AM GMT+7

 

Upcoming Dates

Ngày Thời gian Đăng kí ngay
May 21, 2020 10 giờ 30 phút sáng Đăng kí ngay
October 22, 2020 10 giờ 30 phút sáng Đăng kí ngay

 

Công nghệ mô phỏng tân tiến nhất cho dự đoán cong vênh 3D

Khắc phục khả năng cong vênh là điều cần thiết để đảm bảo sự thành công của sản phẩm nhựa. Cong vênh thường phát sinh từ nhiều yếu tố, chẳng hạn như thiết kế sản phẩm, vật liệu, điều kiện phun ép, v.v. Tuy nhiên, phải mất rất nhiều thử nghiệm và làm thử khuôn để có thể xác định nguyên nhân gốc của cong vênh.

Trong buổi hội thảo này, chuyên gia của chúng tôi sẽ đi sâu vào những phát triển mới nhất trong công nghệ mô phỏng cong vênh 3D Moldex3D, nhằm có thể đưa ra dự đoán chính xác hơn về hành vi cong vênh bằng cách xem xét ảnh hưởng của tính nhớt đàn hồi trong phân tích cong vênh.

Lưu ý

  • Hiểu nguồn gốc của cong vênh và co rút
  • Phương pháp bù ngót 3D
  • Khả năng dự đoán cong vênh Moldex3D
  • Trường hợp cụ thể

Latest Simulation Technology for 3D Warpage Predictions 

Overcoming the likelihood of warpage is essential to ensure the success of your plastic part. Warpage usually arises from many variables, such as part design, materials, processing conditions, etc. However, it takes a lot of trial and error to go through all these variables and identify the root cause of warpage.

In this webinar, our expert will delve into the latest developments in Moldex3D’s 3D warpage simulation technology, which can provide more accurate predictions of warpage behavior by considering the effect of viscoelasticity in a warpage analysis.

Webinar Highlights

  • Understanding the Causes of Warpage and Shrinkage
  • 3D Volume Shrinkage Compensation Method
  • Moldex3D Warpage Predictive Capabilities
  • Case studies

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Martha Christianie at martha.ch@moldex3d.com


Test drive Moldex3D

Join the thousands companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team