Moldex3D Thai Webinar Series 2020: เทคโนโลยีการจำลองการฉีดขึ้นรูปด้วยก๊าซ / น้ำ

  • Date:Aug 13, 2020
  • Location: Thailand
  • Time: 10:00 AM GMT+7

 

ตารางการอบรม

วันที่ เวลา ลงทะเบียนตอนนี้
May 13, 2020 10:00 น. เวลาประเทศไทย ปิดรับลงทะเบียน
August 13, 2020 10:00 น. เวลาประเทศไทย ปิดรับลงทะเบียน

 

เทคโนโลยีการจำลองการฉีดขึ้นรูปด้วยก๊าซ / น้ำ

กระบวนการฉีดขึ้นรูปโดยใช้ก๊าซ / น้ำเป็นตัวช่วย ถูกนำไปใช้ในการใช้งานที่หลากหลายและให้ประโยชน์มากมายเช่น ลดระยะเวลาที่ต้องใช้ต่อหนึ่งรอบการฉีด น้ำหนักชิ้นงานลดลง ใช้ความดันการฉีดน้อยลง ลดความเค้นสะสมภายในชิ้นงาน ลดอัตราการเกิดปัญหาการยุบตัวและบิดงอ อีกทั้งยังช่วยควบคุมขนาดของชิ้นงานและคุณภาพของพื้นผิวชิ้นงานได้อีกด้วย

การสัมมนาผ่านเว็บนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับข้อดีของการใช้เครื่องมือจำลอง CAE เพื่อให้เห็นภาพของก๊าซที่ถูกฉีดเข้าไปในชิ้นงานหรือการแทรกซึมของน้ำภายในชิ้นงานในแม่พิมพ์ สิ่งนี้จะช่วยให้วิศวกรออกแบบได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบแม่พิมพ์และการตั้งค่ากระบวนการฉีด รวมถึงเรียนรู้วิธีการใช้กระบวนการจำลอง GAIM / WAIM ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ได้การควบคุมคุณภาพและการประหยัดพลังงานและวัสดุ

หัวข้อหลัก

  • รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโซลูชั่นการจำลอง Moldex3D สำหรับกระบวนการ GAIM / WAIM
  • เรียนรู้วิธีตีความผลการจำลอง
  • กรณีศึกษา

 

Contact

คุณปรัชญาพร พลวริษฐ์กูล
โทรศัพท์: +66 (0) 2-276-2880
แฟกซ์: +66 (0) 2-276-2882

Gas/Water-assisted Injection Molding Simulation Technology

Gas/Water-assisted injection molding processes are being employed in a wide range of applications, providing numerous advantages, such as reduction in cooling times, less weight, lower pressure and clamping force, lower residual stress, less sink mark and warpage, better dimensional control and enhanced surface quality.

This webinar will walk you through the advantages of using CAE simulation tools to visualize gas injected into cavities or water penetration inside the mold cavity. This will help design engineers gain insights into manufacturability and further optimize the mold design and process settings. Learn how to maximize the use GAIM/WAIM processes to achieve quality control and energy and material savings.

Webinar Highlight:

  • Introduction to Moldex3D simulation solutions for GAIM/WAIM processes
  • Learn how to interpret the simulation results
  • Case Study

 

Contact

Ms. Pratchayaporn Phonwaritkul
Tel: +66 (0) 2-276-2880
Fax: +66 (0) 2-276-2882


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team