Molding Innovation Days 2015: Chonburi, Thailand

 • Date:Apr 24, 2015
 • Location: Chonburi, Thailand


ขอบคุณที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน Molding Innovation Days 2015 ที่สถาบันไทยเยอรมัน ชลบุรี

เรียนผู้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

เหมือนเช่นดังทุกๆครั้งในงาน Molding Innovation 2015 เราได้รับการตอบรับในเชิงบวกและมีการพบปะกัน ระหว่างผู้ร่วมประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย คุณ Venny Yang ได้กล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์ ครั้งล่าสุดว่า “จุดประสงค์ของการเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกในการเริ่มจัดงาน Molding Innovation Day ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดีทั่วโลก ไม่ใช่เพียงเพราะตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม  หากจะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและจะช่วยยกระดับเทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์ของภูมิภาคนี้ ประเทศเทศไทยได้กลายเป็นประเทศที่สำคัญที่สุดของ Moldex3d ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรายกระดับความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจและสถาบันทางการศึกษาในประเทศไทย และจะกระชับความสัมพันธ์ในแนบแน่นยิ่งๆขึ้นไป”

ในนามของทางทีมงาน Moldex3D และบริษัท เซอิโระ (ประเทศไทย) จำกัด ทางเราขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการเข้าร่วมในงานสัมมนา Molding Innovation Days 2015 ณ ชลบุรี, ประเทศไทย ซึ่งเรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในความร่วมมือจากทุกท่านในการสัมมนาหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงCAEสำหรับการแก้ปัญหาคุณภาพแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยเราหวังว่าทุกท่านจะมีความพึงพอใจต่อสัมมนาที่ทางเราได้จัดทำขึ้น หากท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอนาสำหรับงานสัมมนา สามารถติดต่อเราได้ โดยทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบทุกท่านอีกครั้ง

หากท่านสนใจ Moldex3D ในหัวข้อใดหรืออื่นๆเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่ website at www.moldex3d.com.

ขอแสดงความนับถือ
Moldex3D & Saeilo Thailand
akekapat@saeilo.co.th
phaedrafang@moldex3d.com

การสัมมนาในหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการแก้ปัญหาคุณภาพแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม

Advanced Technology Solutions for Plastic Injection Molding

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติคในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพลาสติกและภาชนะบรรจุภัณฑ์และอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังมีการแข่งขันที่สูงมาก ผู้ประกอบการต่างมุ่งพัฒนาคุณภาพของชิ้นงาน และยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การแข่งขันทางด้านราคา ความเร็วในการผลิต และการลดของเสียเพื่อลดค่าใช้จ่ายการสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยยกระดับและเพิ่มแนวทางในการแข่งขันกับตลาดการค้า โดยใช้ปัจจัยในการพัฒนาขั้นตอนการผลิตด้วยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงทาง เข้ามาทำให้กระบวนการผลิต มีความรวดเร็วแม่นยำ เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และลดของเสียและกระบวนการที่ไม่จำเป็นในการผลิต และสามารถแก้ปัญหาการออกแบบได้ตรงจุดที่สุดตั้งแต่ต้นเหตุ บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเทคโนโลยีไทยเยอรมัน และ ผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ระดับโลก โดยมีการบรรยายเป็นภาษาไทยในทุกๆหัวข้อ

กำหนดการ

TIME TOPIC
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 09:15 เปิดงาน
09:15 – 10:30 การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (ความสมบูรณ์ของการไหลและ
การบิดโก่งของชิ้นงานพลาสติค) ในภาคทฏษฏี โดย Mr.Phatsakon Taweewat ผู้เชี่ยวชาญจาก
สถาบันไทยเยอรมัน
10:30 – 10:45 พักรับประทานชาและกาแฟ
10:45 – 12:00 วิธีการประยุกต์การวิเคราะห์งาน CAE สำหรับความสมบูรณ์ของการไหลและการบิดโก่งของ
ชิ้นงานพลาสติค ช่วงที่ 1 โดย Venny Yang Ph.D. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากประเทศไต้หวัน
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 วิธีการประยุกต์การวิเคราะห์งาน CAE สำหรับความสมบูรณ์ของการไหลและและการบิดโก่ง
ของชิ้นงานพลาสติคช่วงที่ 2 โดย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน, ใต้หวัน
14:30 – 14:45 พักรับประทานชาและกาแฟ
14:45 – 15:45 กรณีตัวอย่างในการนำ CAE เข้าไปใช้กับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์โดยตรงเพื่อให้เกิดประโยช์น
สูงสุด บรรยายโดย Ms.Kasiphisan Sukjantha, ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันไทย-เยอรมัน
15:45 – 16:00 ถาม-ตอบและ ถ่ายรูปรวมหมู่และรับของที่ระลึก

ประวัติของวิทยากร

ชื่อ Venny Yang Ph.D.
Dr. Venny Yang ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท CoreTech System ในปี 1995 และได้ทำให้บริษัทกลายเป็นผู้นำระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดทางด้านงานผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก CAE
Moldex3D ซอฟแวร์อันดับหนึ่งของบริษัทที่เป็นที่รู้จักว่าเป็นนวัตกรรม 3D ล้ำสมัยทางด้านจำลองพลาสติก และได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้จากกว่า 2,500 บริษัททั่วโลก และเขาได้รับปริญญาเอกจากสาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยแห่งชาติชิงหัวประเทศใต้หวัน
Dr. Venny Yang เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านบูรณาการ CAD/CAE กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ โปรแกรมจำลองทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้ช่วยเขียนรายงานบทความทางวิชาการกว่า 50 เล่มทางหัวข้อการฉีดขึ้นรูปต่างๆ

ชือ นางสาวกศิภิสาน สุขจันทา
ตำแหน่ง MOULD TECHNOLOGY ENGINEER / สถาบัน ไทย – เยอรมัน
คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม วิศวกรรมการผลิต)
  คณะบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื?องมือ)
  คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อ นาย พัสกร ทวีวัฒน์
ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส / สถาบันไทย – เยอรมัน
คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ เครื$องมือและวัสดุ)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ประสบการณ์การทำงาน
 • วิศวกรออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก , รับผิดชอบงานทางด้านออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
  พลาสติก บริษัท ไฮเทค โมลด์ส จำกัด
 • หัวหน้างานฝ่ายออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก , รับผิดชอบงานและดูแลด้านการ
  ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก บริษัท ศรีไทย โมลด์ส จำกัด
 • ผู้ช่วยที$ปรึกษา นำโดยผู้เชี$ยวชาญด้านแม่พิมพ์ชาวญ$ีปุ่น โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็น
  เลิศเฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ (DMEC) ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ
 • ผู้ช่วยท$ีปรึกษา นำโดยผู้เช$ียวชาญด้านแม่พิมพ์ชาวญ$ีปุ่น โครงการพัฒนายกระดับขีด
  ความสามารถโรงงานอุตสาหกรมแม่พิมพ์

Location

สถาบันไทย-เยอรมัน
สำรองที่นั่ง  ติดต่อศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล   สถาบันไทย-เยอรมัน
700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ต.คลองตำหรุ  อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 (View Map)

Contact

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สถาบันไทยเยอรมัน
โทร. 038-930-100 ต่อ 1501, 1503 (คุณชุลีลักษณ์ , คุณมาดี)
เบอร์แฟ็กซ์ 038-215-046

หรือ คุณเอกภัทร์ สุธาอรรถ
โทร 083-709-3928
Email : akekapat@saeilo.co.th
เบอร์แฟ็กซ์ 02-736-2354


Test drive Moldex3D

Join the thousands companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team