Vietnamese Training Workshop 2021 – Các khuyết tật phun ép

on 01/05/2021

Upcoming Dates

Ngày Thời gian Đăng kí
Ngày 14 tháng 1 năm 2021 09:00 AM – 4:00 PM Đóng
Ngày 11 tháng 3 năm 2021 09:00 AM – 4:00 PM Sắp mở đăng kí
Ngày 13 tháng 5 năm 2021 09:00 AM – 4:00 PM Sắp mở đăng kí
Ngày 15 tháng 7 năm 2021 09:00 AM – 4:00 PM Sắp mở đăng kí
Ngày 16 tháng 9 năm 2021 09:00 AM – 4:00 PM Sắp mở đăng kí
Ngày 11 tháng 11 năm 2021 09:00 AM – 4:00 PM Sắp mở đăng kí

Các khuyết tật phun ép

Vui lòng mang theo máy tính xách tay nếu bạn muốn trải nghiệm phần mềm

Moldex3D hân hạnh mời bạn đến với chuỗi hội thảo năm 2021 sắp tới.

Moldex3D là một công cụ mang tính khoa học của ép phun nhựa. Nó giúp người dùng kiểm tra các vấn đề tiềm ẩn trước khi làm khuôn. Do đó, khách hàng có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho khuôn làm thử và sửa chữa lỗi sản phẩm.

Mục đích của lớp đào tạo này là đóng góp kiến thức và hiểu biết về kết quả phân tích Moldex3D, những thứ sẽ chỉ ra các vấn đề tiềm ẩn có thể xảy ra với một sản phẩm phun ép trong thực tế.

Bốn vấn đề phổ biến chính sẽ được đưa ra để thảo luận bao gồm cân bằng dòng chảy, đường hàn, lõm bề mặt và vấn đề cong vênh với sự trợ giúp của công cụ khoa học như phần mềm Moldex3D để phân tích kết quả và giải quyết các vấn đề này. Với các chủ đề được liệt kê, bạn sẽ biết thêm về cách sử dụng phần mềm để giúp nghiên cứu và tối ưu hóa sản phẩm phun ép nhựa.

Buổi đào tạo này là miễn phí cho mọi khách hang. Tất cả mọi người, cả khách hàng hiện tại và bất kỳ ai quan tâm đến phần mềm, đều luôn được chào đón bởi Moldex3D khi tham gia lớp đào tạo miễn phí này

Agenda

Thời gian Nội dung Người thực hiện
09:00-09:30 Đăng ký  
09:30-10:30 Khái niệm về khuyết tật phun ép: Dòng chảy cân bằng Moldex3D
10:30-10:50 Giải lao  
10:50-11:50 Khái niệm về khuyết tật phun ép: Đường hàn Moldex3D
11:50-13:00 Ăn trưa  
13:00-14:30 Khái niệm về khuyết tật phun ép: Lõm bề mặt Moldex3D
14:30-14:50 Giải lao  
14:50-16:00 Khái niệm về khuyết tật phun ép: Cong vênh Moldex3D

Injection Defects

Note: Please make sure to take your own laptop when you attend this workshop.

Moldex3D is pleased to invite you to the upcoming workshop series in 2021.

Moldex3D is a scientific tooling of plastic injection molding. It can help users to check the potential injection problems before making mold. Therefore, customers can save time and money on trial mold and repaired product.

The purpose of this training class is to contribute the knowledge and understanding of Moldex3D analysis result that will lead to the potential problem that could occur with a real plastic injection part.

Four main common issues will be brought to discuss including flow balance, weld line, sink mark, and warpage problem with the help of scientific tooling like Moldex3D software to analyze the result and solve these issues. With the listed topics, you will know more about how to use the software to help study and optimize the potential issue of plastic injection part.

This training is free for every customer. Moldex3D are warmly welcome you, both existing customer and whoever interested in the software, to join this free training class.

Time Content Speaker
09:00-09:30 Registration  
09:30-10:30 Concept of injection defects: flow balance Moldex3D
10:30-10:50 Break  
10:50-11:50 Concept of injection defects: weld line Moldex3D
11:50-13:00 Lunch  
13:00-14:30 Concept of injection defects: sink mark Moldex3D
14:30-14:50 Break  
14:50-16:00 Concept of injection defects: warpage Moldex3D

Venue

Room 1511, 15th Floor, SSG Tower, 561A Dien Bien Phu Str, Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC, Vietnam

Event Contact


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team