Moldex3D Training Workshop 2020 – Giải pháp công nghệ Moldex3D

on 03/25/2020

Please notice that this training workshop is not online training, it will be held in Ho Chi Minh City, Vietnam!

Upcoming Dates

Date Time Register Now
Aug 27, 2020 9:00 AM – 4:00 PM CLOSED
Sep 24, 2020 9:00 AM – 4:00 PM REGISTER
Oct 29, 2020 9:00 AM – 4:00 PM REGISTER
Nov 26, 2020 9:00 AM – 4:00 PM REGISTER
Dec 24, 2020 9:00 AM – 4:00 PM REGISTER

Giải pháp công nghệ Moldex3D

Vui lòng mang theo máy tính xách tay nếu bạn muốn trải nghiệm phần mềm

Moldex3D hân hạnh mời bạn đến với chuỗi hội thảo năm 2020 sắp tới.

Moldex3D là một công cụ mang tính khoa học của ép phun nhựa. Nó giúp người dùng kiểm tra các vấn đề tiềm ẩn trước khi làm khuôn. Do đó, khách hàng có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho khuôn làm thử và sửa chữa lỗi sản phẩm.

Trong lớp đào tạo này, người dùng sẽ được học cách hoạt động phần mềm như tạo lưới, thiết lập điều kiện ép và chạy mô phỏng để xem kết quả phân tích cuối cùng. Khóa đào tạo sẽ bắt đầu với chủ đề “Giải thích các loại lưới mô phỏng”, chủ đề bao gồm các loại lưới trong các mô-đun khác nhau bằng cách sử dụng Moldex3D Designer. Hơn nữa, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tạo lưới để phân tích kết quả trong bước kế tiếp.

Vào buổi chiều, chúng tôi sẽ đào tạo cách thiết lập bộ giải tính toán, bao gồm vật liệu và điều kiện ép để chạy mô phỏng và lấy kết quả phân tích để xem các nguyên nhân tiềm ẩn trong ép phun.

Buổi đào tạo này là miễn phí cho mọi khách hang. Tất cả mọi người, cả khách hàng hiện tại và bất kỳ ai quan tâm đến phần mềm, đều luôn được chào đón bởi Moldex3D khi tham gia lớp đào tạo miễn phí này!!

Thời gian Nội dung Người thực hiện
09:00-09:30 Đăng ký  
09:30-10:30 Giải thích các loại lưới Moldex3D
10:30-10:50 Giải lao  
10:50-11:50 Tạo lưới (BLM-lưới theo biên dạng) Moldex3D
11:50-13:00 Ăn trưa  
13:00-14:30 Thiết lập điều kiện ép và bộ giải toán Moldex3D
14:30-14:50 Giải lao  
14:50-16:00 Hiển thị và phân tích kết quả Moldex3D

Moldex3D Technology Solution

Note: Please make sure to take your own laptop when you attend this workshop.

Moldex3D is pleased to invite you to the upcoming workshop series in 2020.

Moldex3D is a scientific tooling of plastic injection molding. It can help users to check the potential injection problems before making mold. Therefore, customers can save time and money on trial mold and repaired product.

In this training class, users will learn software operation such as mesh generation, setting process condition and run the simulation to see the analysis result in the end. The training will start with the topic “Mesh type explanation”, the topic which includes the types of mesh in different module by using Moldex3D Designer. Moreover, we will teach how to generate mesh for further result analysis.

In the afternoon, we will train how to set calculation solver which are material and process condition to run the simulation and get the result of analysis to see the potential causes of injection molding problem.

This training is free for every customer. Moldex3D are warmly welcome you, both existing customer and whoever interested in the software, to join this free training class.

Time Content Speaker
09:00-09:30 Registration  
09:30-10:30 Mesh type explanation Moldex3D
10:30-10:50 Break  
10:50-11:50 Mesh generation (Boundary Layer Mesh) Moldex3D
11:50-13:00 Lunch  
13:00-14:30 Process condition and solver setting Moldex3D
14:30-14:50 Break  
14:50-16:00 Analysis Result Interpretation Moldex3D

Venue

Room 1511, 15th Floor, SSG Tower, 561A Dien Bien Phu Str, Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC, Vietnam

Event Contact


PREV BACK TO LIST NEXT

Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team